FANDOM


Angry Birds UlubionegoReda

To fanowskie odcinki angry birds toons. Oto notatki z Toons.tv po polsku i angielsku (i filipińsku)

Odcinki Sezonu 1.

Odcinek 1. Eat this bird! (Zjeść tego ptaka!)

Eng: King Pig thought that eating birds, no one will defend eggs. But whether the birds will give to eat?

Pol: Król świń myśli, że zjadając ptaki, nikt nie obroni jajek. Ale ,czy ptaki dadzą się zjeść?

Odcinek 2. Small bird, big eggs (Mały ptak, wielkie jajka)

Eng: King Pig wants to improve themselves and eggs. But he faces the side effects of the experiment.

Pol: Król świń chce zwiększyć siebie i jajka. Czekają go jednak skutki uboczne eksperymentu.

Odcinek 3. Might work in night (Moc działa w noc)

Eng: One fast, one explosive and three smart, it's the perfect combination for the player superheroes.

Pol: Jeden szybki, jeden wybuchowy i trzech sprytnych, to idealne połączenie na drużyne SuperBohaterów.

Odcinek 4. Perfect plan (Plan idealny)

Eng: Professor pig find the perfect plan. Does it automatically mean that it is about stealing eggs?

Pol: Profesor świnia znajduje plan idealny. Czy to ma automatycznie znaczyć, że chodzi o kradzież jajek?

Odcinek 5. Three pigs, one choice (Trzy świnie, jeden wybór)

Eng: Pigs run in different directions with eggs. Grabbing one Red destroy the other two.

Pol: Świnie biegną w różne strony z jajkami. Łapiąc jedno Red unicestwi pozostałe dwa.

Odcinek 6. Beak XXL (Dziób XXL)

Eng: Hal won't catch the pig, pulling the beak is even larger than normal.

Pol: Hal nie złapie świni, ciągnąc za sobą dziób jeszcze większy niż ma normalnie.

Odcinek 7. Flu, but not true (Grypa, lecz nieprawdziwa)

Eng: School, who wants to go. Better to go to get hot coffee, thermometers and paint.

Pol: Szkoła, komu chce się iść. Lepiej iść zdobyć gorącą kawę, termometry i farbę.

Odcinek 8. Terrible Dolar (Okropny Dolar)

Ang: Bomb want to buy ice cream for a dollar. However, the money fell into "the soup" MATILDA'S!

Pol: Bomb chciał kupić loda za dolara. Jednak pieniądz wpadł do "zupy" MATYLDY!

Odcinek 9. Bomb in the dome (Bomba w kopule)

Ang: Matilda forces Bomb for cleaning. When he doesn't want, must to look at favorite ice cream, with a dome.

Pol: Matylda zmusza Bomba do sprzątania. Kiedy ten nie chce, ma patrzeć na ulubione lody, z kopuły.

Odcinek 10. Bubble Trap (Bańko-pułapka)

Ang: Manly man wants male to belong to the Club Men. Whether a woman will help stinkers in danger?

Pol: Męski mężczyzna chce męsko należeć do Klubu Mężczyzn. Czy kobiety pomogą takim smrodom w niebezpieczeństwie.

Odcinek 11. Power Viscosity (Moc lepkości)

Ang: Chain bonded birds, unhappy face, easier to steal the eggs, one bird hovering three.

Pol: Łańcuszek ptaków sklejonych, twarzy niezadowolonych, jajka łatwiej ukraść gdy, jeden ptak unosi trzy.

Odcinek 12. Winner and Loser (Wygrany i przegrany)

Ang: Chuck wants to win for once, Red wants to lose at least once, and no one guessed that the second is skilled.

Pol: Chuck chce choć raz wygrać, Red chce choć raz przegrać, a żaden nie domyśla się, że drugi ma wprawę.

Odcinek 13. Hallo-Queen (Królowa Halloween)

Ang: Matilda won the competition for the mines in cucurbits. The Queen is now co-operate with the king and do something you do not suffer ... miserable others

Pol: Matylda wygrała konkurs na miny w dyniach. Królowa ma teraz współpracować z królem i robić coś czego nie cierpi... unieszczęśliwiać innych

Odcinki Sezonu 2.

Odcinek 14. Le Pigginni (Pigginni)

Ang: Mumps who writes notes must focus. Otherwise there Disastro totale.

Pol: Świnka która pisze nuty musi się skupić. W przeciwnym razie powstanie Disastro totale.

Odcinek 15. Jo-Jo spell to Dojo Duju (Dżo-dżo mówi na Dojo Duju)

Ang: Pig lisp and when he wants tea iced gets a karate blow intensified.

Pol: Świnia sepleni i kiedy chce mrożoną herbatę to dostaje cios karate.

Odcinek 16. Milion Porcine Days (Milion świńskich dni)

Ang: The old man tells of his last million days. But it might look like a story when grandpa is perfectly accurate?

Pol: Staruch opowiada o swoim ostatnim milionie dni. Ale jak może wyglądać taka historia kiedy dziadzio jest perfekcyjnie dokładny?

Odcinek 17. Club Men and women who are peaceful in the spotlight (Klub Mężczyzn i pokojowych kobiet będących w centrum uwagi)

Ang: Women club captured the men and boys bid ... wear bows.

Pol: Kobiety zawładnęły klubem mężczyzn i karzą chłopakom... nosić kokardki.

Odcinek 18. Time-consuming hairstyle (Czasochłonna fryzura)

Ang: Matilda saw the writing for women, that most famous birds have hair, but to become like it is not easy, when she have two feathers.

Pol: Matylda zobaczyła w piśmie dla kobiet, że sławne ptaki mają fryzury, ale upodobnić się nie jest łatwo, kiedy ma się dwa piórka.

Odcinek 19. Vindictive Chuck (Mściwy Chuck)

Ang: Chuck has nine lives. Rather than cats, but they both take revenge for the evil deeds.

Pol: Chuck ma dziewięć żyć. A nie to koty, ale oboje się mszczą za złe czyny.

Odcinek 20. Instrumentalist (Instrumentalista)

Ang: The parade is a time for fans of classical music. Unless you created the style parades rock-jazz-folk, and it does not make sense.

Pol: Parada to czas dla fanów muzyki klasycznej. Chyba, że stworzono styl parady rockowo-jazzowo-folkowy, a to się nie trzyma kupy.

Odcinek 21. Smelly cauliflower shop (Sklep z śmierdzącymi kalafiorami)

Ang: Does anyone want to stink of cauliflower? Nobody? I have to get the money I have a wife... and a divorce because I sell rotten cauliflower.

Pol: Czy ktoś chce smród kalafiora? Nikt? Muszę zdobyć pieniądze mam żonę i... rozwód bo sprzedaję zgniłe kalafiory.

Odcinek 22. New menber in Club Men (Nowy człon(wi)ek w Klubie Mężczyzn)

Ang: The pig is trying to join the Men Club, so it must stink more than the leader of the club - Bomb.

Pol: Świnia się stara dołączyć do Klubu Mężczyzn, więc musi śmierdzieć bardziej niż lider klubu - Bomb.

Odcinek 23. "Miss" Dentist ("Przegapić" Dentystę)

Ang: The Blues must go to the dentist for research, but what is the research under the guidance of a blind pig?

Pol: Niebiescy muszą iść do dentysty na badania, ale jak wyglądają badania pod okiem ślepego prosiaka?

Odcinek 24. Bakasyon sa Pilibaboy (Wakacje na Filiświniach)

Fil: Ang mga ibon ay pumunta sa bakasyon, Baboy pagpunta para sa kanila, kaya kung sino ang pagpunta para sa piglets?

Pol: Ptaki jadą na wakacje, świnie jadą za nimi, więc kto jedzie za prosiakami?

Odcinek 25. Ice issue (Lodowy problem)

Ang: Talking is one thing, but the flavor of ice cream is another. Terrible ice cream!

Pol: Mówienie to jedno, ale smak lodów to drugie. Okropne lody!

Odcinek 26. Inside pig (Wnętrze świni)

Ang: You might think about shrinkage and the entrance to the pig's body. But it is all about ... the entrance to the body, later to shrink.

Pol: Pewnie myślisz o kurczeniu się i wejściu do świńskiego ciała. Ale tu chodzi o... wejście do ciała, aby później się skurczyć.

Odcinki Sezonu Specjalnego Stench of Adventures

Odcinek 27. Members I (Członkowie część 1.)

Ang: Club Men crazy, need members, but one does not meet the requirements, in addition to Goliath.

Pol: Klub Mężczyzn wariuje, potrzebują członków, ale nikt nie spełnia wymagań, poza Goliatem.

Odcinek 28. Members II (Członkowie część 2.)

Ang: Next to Club Men: Corporal pig. Three pigs? This is too much!

Pol: Następny do Klubu Mężczyzn: Kapral świnia. Trzy świnie? To już za wiele!

Odcinek 29. Boys Band (Zespół chłopaków)

Ang: Amateur team maybe he should not be ... Before women.

Pol: Zespół amatorów może nie powinien występować... Przed kobietami.

Odcinek 30. Battle gender (Bitwa płci)

Ang: Strong men, smart women and preponderance of one group. None of these things is not useful in the ... game challenges.

Pol: Silni mężczyźni, sprytne kobiety i przewaga liczebna jednej grupy. Nic z tych rzeczy nie przyda się w... grze w wyzwania.

Wystąpienia

1. Bubbles, Eggs, King Pig, Kapral Pig (krótko), Profesor Pig (krótko)

2. Red, King Pig, Eggs, Minion Pigs, Profesor Pig

3. Chuck, Bomb, Jay, Jake, Jim, Red, Eggs, Minion Pigs

4. Chuck, Eggs, Minion Pigs, Profesor Pig, King Pig

5. Eggs, Red, Three Minion Pigs, Mighty Eagle (w tle stoi na górze)

6. Eggs, Hal, Kapral Pig, Minion Pig, King Pig

7. Matilda, The Blues

8. Bomb, Matilda

9. Bomb, Matilda

10. Bomb, Red, Chuck, Matilda, Stella, Minion Pig, Eggs

11. Hal, Red, Chuck, Bomb, Kapral Pig, Minion Pigs

12. Chuck, Red, Hal, Bomb, Eggs, Kapral Pig, Minion Pigs

13. Matilda, King Pig, Pig in Pumpkin Costiume(prawdopodobnie Moustache Pig), Minion Pigs, Kapral Pig

14. Pigginni, Minion Pigs, Goliath Pig, King Pig, Opera's owner

15. Minion Pigs, Goliat Pig, "Jo-jo'' Pig

16. Grandpa Pig, Minion Pig, Kapral Pig (w retrospekcji)

17. Bomb, Red, Chuck, Matilda, Stella, Eggs

18. Matylda, Red, Models from the magazine

19. Chuck, The Blues, Minion Pig

20. Minion Pigs, Rock Pig, Folk Pig, Jazz Pig

21. Minion Pigs, Fairs Pig, Matilda

22. Minion Pig, Bomb, Red, Chuck, Tweety, Fran

23. The Blues, Red, Bomb, Blind Pig

24. Red, Chuck, The Blues, Bomb, Hal, King Pig, Minion Pigs, VooDoo Pig

25. Blind Pig, Minion Pigs, King Pig

26. Red, King Pig, Minion Pig, Professor Pig

27. Red, Bomb, Chuck, Minion Pig, Jake, Jim, Hal, Goliath Pig

28. Red, Bomb, Chuck, Minion Pig, Goliath Pig, Corporal Pig

29. Matylda, Stella, Red, Chuck, Bomb, Minion Pig, Goliath Pig, Corporal Pig

30. Matylda, Stella, Red, Chuck, Bomb, Minion Pig, Goliath Pig, Corporal Pig, Terence

Ciekawostki każdego odcinka

1. To pierwszy odcinek ABT UR. To także pierwszy odcinek Angry Birds Toons, w którym Bubbles występuje, a nie ma Halloween.

2. Urządzenie zwiększające działa dłużej na jajka niż na świnie. Przez to wielkie jajko może udławić świnie zjadające je.

3. Chuck miał pelerynę w błyskawice, Bomb miał pelerynę w dynamity, a Niebiescy w lisy.

4. Plan znaleziony przez Profesora pokazywał jak zrobić kapustę z dżemu śliwkowego i wykałaczki.

5. Kiedy świnie uciekały znikąd pojawił się wąż ogrodowy.

6. To drugie pojawienie się urządzenia zwiększającego. Pierwszy to Small bird, big eggs.

7. To pierwszy odcinek w którym w ogóle mowa była o szkole. Niebiescy nazwali w tym odcinku szkołę Tortoro co może znaczyć tortura, lub szkoła po ptasiemu(bardziej prawdopodobne są tortury).

8. W zupie Matyldy widać skarpetę. Jednak nikt na Piggy Island nie ma nóg.

9. To trzeci odcinek z rzędu w którym Matylda przedstawia swoje zło(w dwóch poprzednich chodzi o kary za: Kłamstwo i "Kradzież"). To też drugi odcinek z rzędu w którym Matylda je loda.

10. To pierwszy odcinek z występem Klubu Mężczyzn. To też pierwszy odcinek w którym Red nie stara się zdobyć jajek. Oraz pierwszy odcinek w którym ptaki puszczają bąki i bekają. To czwarty odcinek z rzędu w którym Matylda pokazuje złą stronę.

11. Odcinek ukazuje, że Red potrafi unieść Chucka, Bomba i Hala bez wysiłku, a Kapral potrzebuje trzech świnek żeby paść z wyczerpania.

12. Okazuje się, że Chuck w życiu zdobył tylko jedną nagrodę (z Run Chuck Run) zajął wtedy trzecie miejsce. Natomiast Red zdobył (Jak widać w pierwszej scenie)(po łatwym obliczeniu matematycznym) około 2142 nagród (Jeśliby założyć, że wszystkie nagrody mają tę samą wielkość).

13. To ostatni odcinek 1 sezonu. To trzeci odcinek o Halloween.

14. Pigginni jest aluzją Niccola Piccinni'ego, włoskiego kompozytora. Ten odcinek jest pierwszym odcinkiem na którego karcie tytułowej nie jest napisany reżyser i pisarz odcinków. (Są nimi Samuel Bell i David Stalternacle)

15. Tytuł pochodzi z cytatu z serialu Sam i Cat gdzie Sam mówi: I na pewno DJ Jojo mówi na Dojo Duju?

16. Dłuższą część odcinka dziadzio karmi wnuka majonezem.

17. To drugi występ Klubu Mężczyzn. Chociaż w trakcie odcinka klub zwie się Klub Mężczyzn i pokojowych kobiet będących w centrum uwagi. Ten odcinek potwierdza też, że jajka to dwóch chłopców i jedna dziewczynka.

18. Na koniec odcinka Matylda zakłada perukę zrobioną z piór Reda.

19. Przez cały odcinek Chuck wpada w swoje pułapki.

20. To drugi odcinek związany z muzyką, i drugi bez Reżysera i Pisarza Odcinka w karcie tytułowej (jak na ironię to w dwóch ciekawostkach chodzi o ten sam odcinek: Le Piggini).

21. To już trzecie pojawienie się urządzenia zwiększającego.

22. Odcinek ujawnia, że Bomb jest liderem Klubu, bo jest najbardziej męski. To też trzecie pojawienie się Klubu Mężczyzn.

23. W następnym pojawieniu się ślepej świni ta jest fryzjerem, a w kolejnym cukiernikiem. Już we wszystkich następnych pojawieniach naucza w Świńceum.

24. To jedyny odcinek, którego opis nie jest po angielsku, tylko po filipińsku. To samo się dzieje z tytułem.

25. To drugie pojawienie się ślepej świni.

26. To ostatni odcinek sezonu drugiego. Także trzecie pojawienie się urządzenia zwiększającego, chociaż tym razem maszyna potrafi również zmniejszać. To trzeci raz bez Reżysera i Pisarza w karcie tytułowej.

Sezon Specjalny. Wszystkie odcinki sezonu Reżyserował i Pisał Kal Findle. Nazwa sezonu jest aluzją do przenośni Zapach Przygody. W sezonie nie pojawiają się karty tytułowe, a tytuły pokazują się za początku odcinka na dole.

27. Goliat wygląda inaczej niż w normalnym Angry Birds Toons. Ma trochę mniej mięśni, ma widocznie większe pośladki, i wystają mu z ust cztery zęby, a nie jeden. Co dziwne ma cztery kły, lecz kiedy otwiera usta dwa zamieniają się w siekacze. Nie potwierdzono jeszcze czy to błąd czy zamierzony ruch. To pierwszy raz, kiedy Niebiescy są dwaj, a nie trzej.

28. Kiedy Kapral zamknął Reda, Chucka i Bomba, klatka była taka sama jak w The Miracle of Life.

29. Źródła mówią, że zespół zwie się Middling Men Music (Niezła Męska Muzyka).

30. To pierwsze pojawienie się Terenca.

Karty tytułowe

1 karta
3 karta
2 karta
4 karta
6 karta
5 karta
7 karta
9 karta
8 karta
10 karta
12 karta
11 karta
Karta 15
13 karta
Karta 16
14 karta
Karta 18
Karta 19
Karta 17-0
Karta 21
Karta 20
Karta 22
Karta 24
Karta 23
Karta 25
Karta 26

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki